Ons programma

De ideeën zitten bij de mensen en die willen we naar boven halen

1. Veilige en bereikbare kernen

In de volgende legislatuur staan er een aantal projecten op stapel. Scholtisplein in Neeroeteren, Kerkplein in Maaseik, Riolering Den Houw, enz.

Onze weg vooruit is er een van maximale inbreng van de buurtbewoners. Deze aanpak heeft tot mooie resultaten geleid in de Bosstraat. Ook het ontwerp voor een nieuwe Bleumerstraat is zo tot stand gekomen. Beiden hebben geleid tot tevreden bewoners.

We zetten in op het uitbreiden van de fietsinfrastructuur op de Gruitroderlaan, Diestersteenweg, Breeërweg, Venlosesteenweg, e.a. We willen een veilige omgeving creëren voor de zwakke weggebruiker door bijvoorbeeld het inrichten van fietsstraten.

Een goede ontsluiting van het Maasland/Maaseik is een absolute prioriteit. Vanuit CD&V Maaseik hebben we de krachten gebundeld met omliggende steden en gemeenten en vragen we hiervoor blijvend aandacht bij onze nationale mandatarissen.

2. Uw welzijn onze zorg

Het welzijn van iedere inwoner is een van de hoogste prioriteiten. Verdoken armoede is niet langer aanvaardbaar. CD&V Maaseik gaat initiatieven nemen om de drempel te verlagen tot hulpverlening, door bijvoorbeeld discreet contact op te nemen met de sociale diensten.

Het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor kinderopvang in Neeroeteren is voor ons een must!

Naast de klassieke kinderopvang, moet er bijkomende ondersteuning geboden worden aan de gezinnen zoals huiswerkbegeleiding, sportondersteuning e.d.

Anderzijds dienen we in te spelen op de toenemende vergrijzing van de inwoners. Naast de realisatie van het woonzorgcentrum de Maaspoorte blijven we gaan voor een groter aanbod aan betaalbare en goed gelegen serviceflats (kamers), waarbij verzorging en maaltijdbedeling gegarandeerd zijn. De huidige subsidies rond mantelzorg wensen we in geen enkel geval af te schaffen.

Met een doorgedreven samenwerking tussen de stad Maaseik, de woonzorgcentra en Ons Dak, kunnen we de middelen optimaliseren ten voordele van onze senioren. Een combinatie met private initiatieven behoort hier eveneens tot de mogelijkheden.

3. Voor en met iedereen

Onze weg vooruit, is een samenleving waarin iedereen mee is, waarin we aandacht hebben voor elkaar en niemand uitsluiten. Maaseik is een gastvrije gemeente. Met dezelfde rechten en plichten voor iedereen.

We gaan opnieuw investeren in onze ontmoetingshuizen en jeugdhuizen, zodat deze als draaischijf voor de lokale verenigingen hun rol kunnen opnemen.

Als CD&V Maaseik willen we dat de stad de rol als facilitator blijft opnemen. Hierdoor willen we jullie ideeën en die van verenigingen blijven vormgeven. Want samen iets creëren is ontzettend belangrijk. De briljante ideeën zitten niet langer alleen in het stadhuis, maar ook bij de inwoners. Die willen we naar boven halen!

4. Beleven

Maaseik is niet alleen een gemeente waar het goed is om te leven, maar waar je ook van alles kunt BELEVEN.

Het cultuurhistorische centrum van Maaseik verdient om bij de meest aantrekkelijke van onze hele regio gerekend te worden. Ook de Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren en de Sint-Dionysiuskerk in Opoeteren getuigen van ons religieus erfgoed. Dit dienen we zeker in stand te houden. Meer nog, de Codex Eyckensis is erfgoed van wereldformaat. Hier dienen we samen met andere overheden een optimale bestemming voor te vinden.

Toeristisch gooien we hoge ogen met ons cultureel erfgoed, maar ook met onze waterrecreatie, onze natuur en ons prachtig fietspadennetwerk. We gaan zorgen dat de plaatselijke horeca en middenstand hier nog meer van kunnen meegenieten.

Via onze culturele centra en ontmoetingshuizen, onze bibliotheken, onze musea en onze academie voor kunsten kunnen onze inwoners zich cultureel ontplooien.

Onze sportinfrastructuur - bij de beste van Limburg - zorgt ervoor dat sportclubs op elk niveau alle kansen geven aan onze jongeren. Hier moeten we voor blijven gaan.

Maaseik waar het goed is om te (BE)LEVEN.

5. Lokale economie

Tijden veranderen ... ook in Maaseik. We leven niet in een tijdperk van verandering maar veranderen van tijdperk. Dat geldt zeker voor wat handel en wandel betreft. We hebben in het verleden ingezet op een kernversterkend beleid en dat moeten we blijven doen.

Door slim te investeren in onze industriezones waarbij de ondersteuning van het parkmanagement moet verdergezet en uitgebreid worden naar alle industrieterreinen.

We investeren in een digitaal onthaalplatform voor ondernemers, zodat zij zich kunnen focussen op (zelfstandig) ondernemen. 

We willen weer een ondernemingsvriendelijke gemeente worden en KMO’s kansen bieden, o.a. door de realisatie van het Prup Jagersborg en door het afschaffen van overbodige belastingen zoals de drijfkrachtbelasting.

Nieuwe inzichten en technologieën moeten onze bondgenoten worden. We mogen niet teruggrijpen naar recepten uit het verleden zonder duurzaam perspectief. We moeten verder de krachten bundelen voor wat industrie, handel, horeca, cultuur en toerisme betreft . Bijvoorbeeld door het opzetten van een creatief ondernemersplatform.

6. Duurzaam & leefbaar

CD&V Maaseik gaat voor een veilig en bereikbaar Maaseik. Dat betekent niet alleen aandacht hebben voor mobiliteit, maar ook voor een goede ruimtelijke ordening. Hierbij moet zeker het areaal aan landbouwgebied bewaard blijven.

Een aangename stad is voor ons een propere stad en een waardevol stukje groen, die door de mens met respect behandeld worden. Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep horen hier zeker niet bij. We denken aan het peterschap van kleine stukjes openbaar groen door inwoners.

De regelmatige wateroverlast in het centrum van Neeroeteren verdient speciale aandacht. Een afdoende oplossing hiervoor, bestaat uit een eigen pompinstallatie op de doorgang van Bosbeek en Witbeek ter hoogte van het kanaal in Neeroeteren.

Bij alle beslissingen die we nemen hebben we aandacht voor gezondheid en leefmilieu. We gaan voor een stadspark als groene long, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.

Om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden willen we investeren in alternatieve energieën, zoals bijvoorbeeld een eigen warmtenet.

7. Waar voor uw geld

Maaseik is nu een financieel gezondere gemeente dan 6 jaar geleden. We slaagden erin om de overheidsschuld af te bouwen met 15 miljoen euro. Toch bleven we investeren in belangrijke projecten zoals ons nieuwe ziekenhuis, woonzorgcentrum, openbaar domein, politie- en brandweerzones en enkele publiek-private samenwerkingen.

Deze inspanning willen we verder zetten na de verkiezingen door nauwlettend toe te zien op de uitgaven en door slim te investeren. De verbouwing van het administratief centrum is hiervan een mooi voorbeeld. Uiteindelijk realiseerden we hierdoor een besparing van 3,1 miljoen euro. Door deze besparing, ten opzichte van een nieuw gebouw, hebben we opnieuw dienstverlening in Neeroeteren en Opoeteren.

Ondanks een aantal zware financiële uitdagingen zoals het pensioendossier en de dotaties aan de veiligheidsdiensten, zullen wij de belastingen niet verhogen!

8. Stad van de toekomst

Technologie moet onze stad leefbaarder houden en slimmer maken = SmartCity.

De afgelopen jaren ontstonden er veel nieuwe online communicatiekanalen zoals Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, enz.

We gaan deze technologieën inzetten om onze dienstverlening nog dichter bij de mensen te brengen. Een mobiele App die het mogelijk maakt om meldingen direct naar de stad door te sturen, alsook een transparante communicatie terug naar de persoon die de melding heeft gedaan, is hiervan een concreet voorbeeld.

Daarnaast zijn er nog tal van ideeën, zoals een belevings-App ter promotie van Maaseik. Deze App maakt het mogelijk om een belevingsweekend in Maaseik samen te stellen.

We willen onze jongeren zo vroeg mogelijk digitale kennis bijbrengen. We gaan de bestaande CoderDojo initiatieven verderzetten en uitbreiden. We onderzoeken de mogelijkheid om mee te werken aan het BeCode initiatief, dat recent gestart is in Limburg.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.